WEDSTRIJDREGLEMENT – HET RAMENHUIS : “Ballonvaart”

1. IDENTIFICATIE

1.1. Deze Wedstrijd wordt u aangeboden, onder de hierna opgenomen voorwaarden, door Het Ramenhuis erkende CV, Steenweg 3, 3540 Berbroek met ondernemingsnummer BE830.087.594.

2. DEFINITIES

2.1. Voor de toepassing van huidig Wedstrijdreglement wordt onder volgende termen, aangeduid met een hoofdletter, het volgende begrepen:
“Wedstrijd” zal betekenen de Wedstrijd beschreven in huidig Wedstrijdreglement ook gekend onder de benaming “Het Ramenhuis – Ballonvaart”.
“Wedstrijdreglement” zal betekenen onderhavig reglement houdende de voorwaarden betreffende de Wedstrijd.
“Organisator” zal betekenen Het Ramenhuis erkende CV, Steenweg 3, 3540 Berbroek met ondernemingsnummer BE830.087.594.

“Deelnemer” zal betekenen iedere natuurlijke persoon, minstens 18 jaar oud, woonachtig te België die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden en exclusief voor zichzelf, aan de Wedstrijd deelneemt en met uitsluiting van:
I. natuurlijke personen dewelke zetelen in de raad van bestuur van de Organisator;
II. natuurlijke personen die verbonden zijn met de Organisator via een arbeidsovereenkomst;
III. natuurlijke personen tewerkgesteld in of aangesteld door de onderneming(en) die instaat/instaan voor de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van de Wedstrijd, al dan niet in (rechtstreekse of onrechtstreekse) onderaanneming voor Organisator;
IV. deze natuurlijke personen dewelke hun wettelijke woonplaats hebben op dezelfde plaats als de personen vermeld onder (I), (II) en (III) of er een familiale band in de eerste of de tweede graad mee hebben.

3. VOORWERP VAN DE WEDSTRIJD

3.1. De Wedstrijd heeft als voorwerp de mogelijkheid tot het winnen van een ballonvaart.
3.2. Er is geen aankoopverplichting tijdens de looptijd van de wedstrijd.

4. DE PRIJZEN, BEPALING VAN DE WINNAARS, AFHALING VAN DE PRIJS

4.1. Prijzen: 1 ballonvaart.
4.2. De prijzen zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
4.3 De winnaar van de ballonvaart zijn de Deelnemers die binnen de wedstrijdperiode deelnamen door het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst te benaderen van alle Deelnemers. Als er een ex aequo ontstaat, heeft de Deelnemer die het eerst deelnam voorrang in de rangschikking op de Deelnemer die op een later tijdstip deelnam.
4.4. De winnaar wordt vanaf 22/01/2024 via mail bekend gemaakt aangaande zijn prijs en de afhaling van zijn prijs.
4.5. Indien een winnaar niet binnen het tijdsbestek van 1 week na verzending beantwoordt of de gevraagde gegevens niet correct verstrekt wordt deze winnaar geschrapt als winnaar en kan hij of zij de prijs dus niet meer claimen. De prijs wordt definitief toegekend aan de volgend gerangschikte.

5. BIJZONDERDE VOORWAARDEN:

5.1. De deelname aan de Wedstrijd omvat:
het beantwoorden van 1 wedstrijdvraag en 1 schiftingsvraag (“In welk jaar opende wij onze eerste toonzaal? de opgave van je persoonlijke gegevens (naam, voornaam, gegevens inzake meerderjarigheid, e-mailadres), de goedkeuring van dit wedstrijdreglement, de goedkeuring van ons privacy- en cookiebeleid en het online verzenden van je deelname.
5.2. De Wedstrijd is niet cumuleerbaar met dezelfde of enige andere wedstrijd, actie, korting, premie of voorwaarde van de Organisator.
5.3. Deelname aan de Wedstrijd is enkel toegestaan door gebruik te maken van het deelnameformulier op https://ramenhuis.be/win-een-ballonvaart/
5.4. Deelname aan de Wedstrijd kan 1 keer per geldig e-mailadres. Uitsluiting van de Wedstrijd heeft echter als gevolg dat elke verdere toekomstige deelname uitgesloten zal zijn.
5.5. Een persoon kan slechts 1 keer winnen ongeacht het gebruik van meerdere e-mailadressen. Het winnen van een pakket is niet cumuleerbaar.

6. DUUR VAN DE WEDSTRIJD

6.1. De Wedstrijd is geldig van 23/12/2023 09u tot en met 15/01/2024 09u.

7. AANVAARDING

7.1. Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van het Wedstrijdreglement en aanvaardt de Deelnemer het Wedstrijdreglement in zijn bepalingen en zonder enig voorbehoud.
Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaart de Deelnemer, indien van toepassing, alle andere reglementen te aanvaarden dewelke van toepassing zijn op de Wedstrijd ingevolge het geheel of gedeeltelijk gebruik van enig sociaal netwerkplatform door de Organisator voor de organisatie van de Wedstrijd.
7.2. Door deelname aan de Wedstrijd aanvaardt de Deelnemer dat de Organisator op generlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld in het kader van de Wedstrijd, behoudens ingeval van bedrog of opzettelijke fout. De Organisator is aldus niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade dewelke zou ontstaan in hoofde van enige Deelnemer in het kader van de Wedstrijd.

8. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

8.1. Naar aanleiding van de deelname aan de Wedstrijd zal de Organisator persoonsgegevens van de Deelnemer verwerken beperkt tot de gegevens verstrekt op het deelnameformulier of gegevens verzameld via first-party of third-party cookies.
De Organisator zal deze persoonsgegevens gebruiken om de deelname aan de Wedstrijd mogelijk te maken, de winnaars te identificeren, online te publiceren op Facebook en ze via een persoonlijke aanspreektitel te verwittigen, hetzij per e-mail of per telefoon indien dit noodzakelijk zou zijn. Verder zullen de persoonsgegevens ook gebruikt worden om via e-mail nieuwsbrieven te verzenden indien hier door de Deelnemer een toestemming voor is gegeven.
8.2. De Organisator zal de door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens bewaren zolang als noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Wedstrijd of voor het bereiken van de door de Deelnemer aanvaarde doelstellingen van de verwerking, behoudens andersluidende wettelijke vereisten.
8.3. De Deelnemer heeft het recht om van de Organisator te bekomen:

I. zonder vertraging, kosten of uitstel:
• kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede ten minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt;
• verstrekking in begrijpelijke vorm van gegevens zelf die worden verwerkt, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens;
• mededeling van de logica die aan een geautomatiseerde verwerking ten grondslag ligt. Zulks enkel in geval van automatische besluitvorming.
II. de verbetering, van alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Eenieder is bovendien gerechtigd wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat de hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen. Eenieder kan kosteloos de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens bekomen die, gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.
8.4. De Deelnemer heeft het recht zich kosteloos en zonder enige motivering bij de Organisator te verzetten tegen de verwerking van op hem betrekking hebbende gegevens met het oog op het gebruik voor direct marketing.
8.5. De gegevens van de Deelnemer die toestemming heeft gegeven om e-mails van de Organisator te ontvangen zullen verwijderd worden uit de e-mail database van de Organisator als hij zich uitschrijft uit de mailinglijst of als hij gedurende 1 jaar geen enkele e-mail van de Organisator heeft geopend. Uitschrijven kan hij doen door in elke e-mail die hij ontvangt op de uitschrijflink te klikken of op simpele aanvraag bij de Organisator.

9. OVERIGE BEPALINGEN

9.1. De Organisator behoudt zich het discretionair recht voor om iedere Deelnemer uit te sluiten van de Wedstrijd en / of de toegekende prijzen terug te vorderen, indien de Deelnemer op enigerlei wijze in strijd handelt met het Wedstrijdreglement of zich schuldig maakt aan fraude of andersoortig oneerlijk gedrag.
De beslissingen ter zake zijn niet vatbaar voor beroep.
9.2. De Organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Wedstrijdreglement.
9.3. Indien één of meer bepalingen van het Wedstrijdreglement nietig, ongeldig, niet-uitvoerbaar zijn of in strijd zijn met andere toepasselijke reglementen, zal zulks de geldigheid of uitvoerbaarheid van deze bepaling niet in het gedrang brengen maar zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling benadert.
Dit recht tot vervanging van een bepaling wordt discretionair uitgeoefend door de Organisator en is niet vatbaar voor beroep.
9.4. Op alle geschillen aangaande de Wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Er wordt geoordeeld door de hoven en rechtbanken van de zetel van de Organisator.
10. CONTACT
10.1. Indien de Deelnemer vragen heeft aangaande het Wedstrijdreglement kan hij / zij zich steeds richten tot de Organisator via het contactformulier ter beschikking gesteld op de website van de Organisator: https://ramenhuis.be/contact